O CTT

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII działa jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tryb powołania Centrum określa §21 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w związku z art.86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Dokumenty:

 • Ustawa o szkolnictwie wyższym
 • Statut ASP
 • Zarządzenie nr 37/2008 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi z dnia 6 listopada 2008 r.
 • Uchwała nr 47 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2008 r.

Centrum Transferu Technologii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora nauki i sektora gospodarki dotyczące wzajemnej współpracy. Ma być pomostem łączącym oba światy poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości.
Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należy:

 • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych,
 • zarządzanie prawami własności intelektualnej (obsługa prawna, patenty, powstanie dokumentu regulującego zasady własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ),
 • współpraca biznes – nauka,
 • koordynacja badań zleconych,
 • popularyzacja zagadnień związanych z innowacyjnością.

Naszą misją jest tworzenie warunków do aktywnej współpracy z biznesem, organizacjami non-profit, a także instytucjami sektora publicznego. „zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, projektowej oraz doradczej".

Pomagamy w realizacji prac zleconych, komercjalizacji prac powstałych na Uczelni, a także realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych. Wspieramy pracowników Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi w zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej, ochroną patentową, w nawiązywaniu kontaktów z biznesem.

Jesteśmy zespołem specjalistów reprezentujących wszystkie wydziały Akademii, co pozwala na interdyscyplinarne podejście do każdego zlecenia.

Dzięki dofinansowaniu wniosku złożonego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu"Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"- rozporządzenie Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" z dnia 28 maja 2008 roku, możliwe było powołanie struktury CTT oraz podjęcie działań zmierzających do realizacji Programu.

Zadaniem Programu jest:

 • zachęcenie kadr akademickich do podnoszenia kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • pomoc w tworzeniu warunków do komercjalizacji wyników prac badawczych na uczelniach, a także w tworzeniu i rozwijaniu jednostek organizacyjnych działających na rzecz transferu technologii,
 • wypracowanie standardów komunikacji pomiędzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami.

Dokumenty:

Projekt realizowany jest w oparciu o decyzję nr 485/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania środków finansowych oraz umowy nr 25/PMKI/W/51.11-11/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

Opis projektu:

Współpraca z przemysłem może przybierać różnorodne formy m.in. prace zlecone, zakup projektów/ rozwiązań, usług doradczych świadczonych na rzecz biznesu, komercjalizacja technologii i wynalazków powstałych na Uczelni.
Uczelnia od lat w wielu tych obszarach współpracuje z przemysłem (szczególnie Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Wydział Tkaniny i Ubioru) wyraźnie widać jednak brak rozwiązań systemowych tj. jednolitego systemu komercjalizacji oraz ochrony własności intelektualnej.

Aby efektywniej i sprawniej współpracować z biznesem, zostanie opracowany spójny system komercjalizacji, a także procedura wykonywania prac zleconych, dzięki której usługowa działalność jednostek Uczelni zyska sprawną obsługę prawno-administracyjną. Efektem uregulowania tych kwestii będzie także wzrost liczby wykonywanych usług dla biznesu i wdrożenia powstających w ASP projektów do realizacji.

Poprzez wdrażanie większej ilości rozwiązań innowacyjnych woj. łódzkie ma szansę stać się konkurencyjnym w stosunku do innych (obecnie zajmuje 9 miejsce w rankingu konkurencyjności). Ponadto, współpraca nauki i biznesu sprawia, że nabywana wiedza akademicka staje się bardziej praktyczna. Projekt jest także próbą zwiększenia udziału przedstawicieli nauki (obecnie 5,4%) w rozwój przemysłów kreatywnych.

Realizowane działania:
Zadanie 1. Tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji nowoczesnych technologii
Zadanie 2. Przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną
Zadanie 3. Zakup usług doradczych i szkoleniowych

Szkolenia: przykładowe moduły szkoleń
Moduł 1 - Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania, prowadzenia biznesu, współpracy nauka/biznes
Moduł 2 - Rozwój kompetencji w zakresie twórczego myślenia
Moduł 3 - Rozwój kompetencji miękkich

Zadanie 4. Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z
przedsiębiorstwami
Zadanie 5. Działalność informacyjno - promocyjna - polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, przedsiębiorczości, wśród studentów i kadry
naukowej
Zadanie 6. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań określonych

Okres realizacji:
01.07.2012 – 30.06.2014 r.

Wartość dofinansowania:
Całkowity koszt projektu: 274 00,00 zł w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 243 340,00 zł.

Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Centrum ustalona została następująca struktura:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dla biznesu, jak i Dla pracowników !!!